בס״ד

Kavanot: Parasha

Thoughts on Tanach and the Daveningתשע״ג

תשע״ד

תשע״ה

תשע״ו

תשע״ז

תשע״ח

תשע״ט

תש״פ

תשפ״א

תשפ״ב

תשפ״ג

תשפ״ד

ראש השנה תשפ״ד, 9/12/2023

Simanim 5784

פרשת האזינו תשפ״ד, 9/20/2023

פרשת האזינו תשפ״ד, A Short Dvar Torah

שבת סוכות תשפ״ד, 9/26/2023