בס״ד

Kavanot: Hermaneutics in Paradise

Thoughts on Tanach and the Daveningאש שחורה על גבי אש לבנה

משמעות

פשט

רמז

דרש

סוד

אסמכתא

מציאות

שמע האמת ממי שאמרה

אש לבנה חרותה באש שחורה