בס״ד

Kavanot: Sefer Tehilim

Thoughts on Tanach and the Davening

<blockquote lang=he><p>דוד כתב ספר תהלים ע״י עשרה זקנים: ע״י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע״י משה, ועל ידי הימן, וע״י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח.</p>
<footer class=source>בבא בתרא יד,ב-טו,א</footer></blockquote>

<blockquote lang=he><p><em>כמגדל דויד צוארך, בנוי לתלפיות</em> (שיר השירים ד:ד) מהו תלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. עשרה בני אדם אמרו ספר תהילים‎: אדם הראשון, ואברהם, משה, ודוד, ושלמה...רב אמר, אסף, והימן, וידותון, ושלשה בני קרח, ועזרא.</p>
<footer class=source>שיר השירים רבה ד:ג</footer></blockquote>

---

<blockquote lang=he><p>אמר ריב״ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללוי־ה גדול מכולן.</p>
<footer class=source>פסחים קיז,ב</footer></blockquote>

תיקוני זהר has a different list of the ten מאמרות של שבח in תיקון יג, corresponding to the ten ספירות. Our text is missing the tenth, but (according to the commentary in Ashlag’s /HaSulam/) it is printed in זהר חדש קכח,ב. As summarized by דניאל פריש:

{:he}
>א) אשרי האיש ”אשרי“ ראש י' סוד הכתר. ב) שיר למעלות ”שיר“ שר י' סוד החכמה... ג ) ברכי נפשי ”ברכה“ שהיא בבינה. ד ) מזמור שירו לה' ”מזמור“ הוא בחסד. ה) ”נגון“ והוא בגבורה. ו) ”הללוי־ה“ ”הללוהו“ והם בתפארת. ז) למנצח ”נצוח“ והוא בנצח. ח) הודו לה, ”הודאה“ והוא בהוד . ט) רננו צדיקים ”רנה“ והוא ביסוד. י) תפלה לדוד ”תפלה“ והיא במלכות.
--דניאל פריש, [_מתוק מדבש על תיקוני זהר יג_](http://www.nehora.com/products/Zohar-%2d-Matok-Midvash-Commentary-(23-volumes)-----זהר-מתוק-מדבש-גדול.html), דף כט,ב, עמ׳ תסא

I really want to pair שיר and מזמור with each other, and I would associate ברכה with חסד, so לולא דמסתפינא I would put the order as:

{:he}

| מאמר של שבח | ספירה |
|----------------|-------|
| אישור | כתר
| שיר | חכמה
| זמר | בינה
| ברכה | חסד
| נגון | גבורה
| הלל | תפארת
| נצוח | נצח
| הודאה | הוד
| רינה | יסוד
| תפלה | מלכות

Nine perakim have no מאמר של שבח in this model: כה,&#x200E; כו,&#x200E; כז,&#x200E; כח,&#x200E; לה,&#x200E; לז,&#x200E; קלח and קמד are simply לדוד, and עב is just לשלמה.&#x200E; 
תהילים קלז I would classify as a בכי (it really doesn't fit with the rest of ספר תהילים). There are two other apparent מאמרות של שבח that are not in this model: מכתם (which appears by itself in טז) and משכיל (which appears by itself in לב,&#x200E; עד,&#x200E; עח and פט). Usually these are in combination with other forms, but I don't know how to fit them into this model when they are on their own. Probably consider מכתם and משכיל as descriptions like the instruments, and those perakim as simply לדוד or לאסף or לאיתן psalms.

Perakim צג,&#x200E; צד,&#x200E; צז and צט have no מאמר של שבח but they are attributed to Moshe, so I would not put them into this model. קיד through קיז have no כותרת, and I would consider them all part of the sequence of הלל that starts with קיג. Perakim ב,&#x200E; י,&#x200E; מג and עא have no כותרת, and I would similarly consider each of them the second half of the previous perek.

{:he}

|Perek | מאמר של שבח | Attribution (לְ) | Instrument (עַל) | Other Introduction | History | Closing
|------|-------|-----------------|----------------|---------------------|---------|-------|
|א | אשרי | | | | | |
|ב | continuation | | | | | אשרי 
|ג | מזמור | לדוד | | | | |
|ד | למנצח מזמור | לדוד | (ב)נגינות | | | |
|ה | למנצח מזמור | לדוד | | אל הנחילות | | |
|ו | למנצח בנגינות מזמור | לדוד | השמינית | | | |
|ז | שר | לדוד | | שגיון | אשר שר לה׳ על דברי כוש בן ימיני | |
|ח | למנצח מזמור | לדוד | הגתית | | | |
|ט | למנצח מזמור | לדוד | | | על מות לבן | | 
|י | continuation | | | | | |
|יא | למנצח | לדוד | | | | |
|יב | למנצח מזמור | לדוד | השמינית | | | |
|יג | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|יד | למנצח | לדוד | | | | |
|טו | מזמור | לדוד | | | | |
|טז | none | לדוד | | מכתם | | |
|יז | תפלה | לדוד | | | | |
|יח | למנצח | לדוד | | לעבד ה׳ | אשר דבר לה׳ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה׳ אותו מכף כל איביו ומיד שאול | |
|יט | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|כ | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|כא | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|כב | למנצח מזמור | לדוד | אילת השחר | | | |
|כג | מזמור | לדוד | | | | |
|כד | מזמור | לדוד | | | | |
|כה | none | לדוד | | | | |
|כו | none | לדוד | | | | |
|כז | none | לדוד | | | | |
|כח | none | לדוד | | | | |
|כט | מזמור | לדוד | | | | |
|ל | מזמור שיר | לדוד | | | חנכת הבית | |
|לא | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|לב | none | לדוד | | משכיל | | |
|לג | רננו | | | | | |
|לד | אברכה | לדוד | | | בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך | |
|לה | none | לדוד | | | | |
|לו | למנצח | לדוד | | לעבד ה׳ | | |
|לז | none | לדוד | | | | |
 |לח | מזמור | לדוד | | להזכיר | | |
 |לט | למנצח מזמור | לדוד | | לידיתון | | |
|מ | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|מא | למנצח מזמור | לדוד | | | | ברוך ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן
|מב | למנצח | לבני קרח | | משכיל | | |
|מג | continuation | | | | | |
|מד | למנצח משכיל | לבני קרח | | | | |
|מה | למנצח שיר | לבני קרח | ששנים | משכיל ידידת | | |
|מו | למנצח שיר | לבני קרח | עלמות | | | |
|מז | למנצח מזמור | לבני קרח | | | | |
|מח | שיר מזמור | לבני קרח | | | | |
|מט | למנצח מזמור | לבני קרח | | | | |
|נ | מזמור | לאסף | | | | |
|נא | למנצח מזמור | לדוד | | | בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע | |
|נב | למנצח | לדוד | | משכיל | בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך | |
|נג | למנצח | לדוד | מחלת | משכיל | | |
|נד | למנצח | לדוד | (ב)נגינות | משכיל | בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו | |
|נה | למנצח | לדוד | (ב)נגינות | משכיל | | |
|נו | למנצח | לדוד | יונת אלם רחקים | מכתם | באחז אותו פלשתים בגת | |
|נז | למנצח | לדוד | | מכתם אל תשחת | בברחו מפני שאול במערה | |
|נח | למנצח | לדוד | | מכתם אל תשחת | | |
|נט | למנצח | לדוד | | מכתם אל תשחת | בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו | |
|ס | למנצח | לדוד | שושן עדות | מכתם ללמד | בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף | |
|סא | למנצח | לדוד | נגינת | | | |
|סב | למנצח מזמור | לדוד | ידותון | | | |
|סג | מזמור | לדוד | | | בהיותו במדבר יהודה | |
|סד | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|סה | למנצח מזמור שיר | לדוד | | | | |
|סו | למנצח שיר מזמור | | | | | |
|סז | למנצח מזמור שיר | | (ב)נגינות | | | |
|סח | למנצח מזמור שיר | לדוד | | | | ברוך אלקים
|סט | למנצח | לדוד | שושנים | | | |
|ע | למנצח | לדוד | | להזכיר | | |
|עא | continuation | | | | | |
|עב | none | לשלמה | | | | ברוך ה׳ אלקים אלקי ישראל עשה נפלאות לבדו: וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. כלו תפלות דוד בן ישי |
|עג | מזמור | לאסף | | | | |
|עד | none | לאסף | | משכיל | | |
|עה | למנצח מזמור שיר | לאסף | | אל תשחת | | |
|עו | למנצח בנגינות מזמור שיר | לאסף | | | | |
|עז | למנצח מזמור | לאסף | ידותון | | | |
|עח | none | לאסף | | משכיל  | | |
|עט | מזמור | לאסף | | | | |
|פ | למנצח מזמור | לאסף | | אל ששנים עדות | | |
|פא | למנצח | לאסף | הגתית | | | |
|פב | מזמור | לאסף | | | | |
|פג | שיר מזמור | לאסף | | | | |
|פד | למנצח מזמור | לבני קרח | הגתית | | | |
|פה | למנצח מזמור | לבני קרח | | | | |
|פו | תפלה | לדוד | | | | |
|פז | מזמור שיר | לבני קרח | | | | |
|פח | שיר מזמור למנצח | לבני קרח להימן האזרחי | מחלת לענות | משכיל | | |
|פט | none | לאיתן האזרחי | | משכיל  | | ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן |
|צ | תפלה | למשה | | איש האלקים | | |
|צא | continuation | | | | | |
|צב | מזמור שיר | ליום השבת | | | | |
|צג | none | | | | | |
|צד | none | | | | | |
|צה | נרננה | | | | | |
|צו | שירו | | | | | |
|צז | none | | | | | |
|צח | מזמור שירו | | | | | |
|צט | none | | | | | |
|ק | מזמור | לתודה | | | | |
|קא | מזמור | לדוד | | | | |
|קב | תפלה | לעני | | | כי יעטף ולפני ה׳ ישפך שיחו | |
|קג | ברכי | לדוד | | | | |
|קד | ברכי | | | | | הללוי־ה |
|קה | הודו | | | | | הללוי־ה
|קו | הללוי־ה הודו | | | | | ברוך ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללוי־ה
|קז | הודו | | | | | |
|קח | שיר מזמור | לדוד | | | | |
|קט | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|קי | מזמור | לדוד | | | | |
|קיא | הללוי־ה | | | | | |
|קיב | הללוי־ה | | | | | |
|קיג | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה |
|קיד | continuation | | | | | |
|קטו | continuation | | | | | הללוי־ה |
|קטז | continuation | | | | | הללוי־ה |
|קיז | continuation | | | | | הללוי־ה |
|קיח | הודו | | | | | הודו
|קיט | אשרי | | | | | |
|קכ | שיר | | | המעלות | | |
|קכא | שיר | | | למעלות | | |
|קכב | שיר | לדוד | | המעלות | | |
|קכג | שיר | | | המעלות | | |
|קכד | שיר | לדוד | | המעלות | | |
|קכה | שיר | | | המעלות | | |
|קכו | שיר | | | המעלות | | |
|קכז | שיר | לשלמה | | המעלות | | |
|קכח | שיר | | | המעלות | | |
|קכט | שיר | | | המעלות | | |
|קל | שיר | | | המעלות | | |
|קלא | שיר | לדוד | | המעלות | | |
|קלב | שיר | | | המעלות | | |
|קלג | שיר | לדוד | | המעלות | | |
|קלד | שיר | | | המעלות | | |
|קלה | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה
|קלו | הודו | | | | | הודו
|קלז | בכינו | | | | | על נהרות בבל | אשרי
|קלח | אודך | לדוד | | | | |
|קלט | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|קמ | למנצח מזמור | לדוד | | | | |
|קמא | מזמור | לדוד | | | | |
|קמב | תפלה | לדוד | | משכיל | בהיותו במערה | |
|קמג | מזמור | לדוד | | | | |
|קמד | none | לדוד | | | | אשרי |
|קמה | תהלה | לדוד | | | | |
|קמו | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה
|קמז | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה
|קמח | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה
|קמט | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה
|קנ | הללוי־ה | | | | | הללוי־ה

###Shiurim

|Perek | Shiur
|-|-|
|א | <a href="/Saying+‘Nice+Doggie’/">Saying ‘Nice Doggie’</a>
|ב | <a href="/Saying+‘Nice+Doggie’/">Saying ‘Nice Doggie’</a>
|ג | <//Choosing Sides> |
|ד | <//Mixed Messages> |
|ה | <//Mixed Messages> |
|ו | <//Construction Site> |
|ז | <a href="/Fly+Away+Little+Bird">Fly Away Little Bird</a>
|ח | <//Mixed Messages> |
|ט | <a href='/Like+a+Hole+in+the+Head'>Like a Hole in the Head</a>
|י | <a href='/Like+a+Hole+in+the+Head'>Like a Hole in the Head</a>
|יא | <a href="/Fly+Away+Little+Bird">Fly Away Little Bird</a>
|יב | <a href="/Great+Responsibility">Great Responsibility</a>
|יג | <a href="/How+Are+the+Mighty+Fallen/">How Are the Mighty Fallen</a>
|יד | <a href='/Real+Haskalah'>Real Haskalah</a>
|טו | <//Into Pruning Hooks> |
|טז | <//Adding Insult to Injury> |
|יז | <a href=/This+Will+Be+on+the+Final>This Will Be on the Final</a>
|יח | <//Rock of Ages> |
|יט | <a href=/Let+Me+Count+the+Ways+ש/>Let Me Count the Ways ש</a>
|כ | <a href='/Lions+and+Bears,+Oh+My'>Lions and Bears, Oh My</a>
|כא | <a href="/There+Is+Too+Much%3B+Let+Me+Sum+Up">There Is Too Much; Let Me Sum Up</a>
|כב | <//Father of Peace> |
|כג | <a href='/The+Valley+of+the+Shadow+of+Death'>The Valley of the Shadow of Death</a>
|כד | <a href='/Zionism'>Zionism</a>
|כה | <a href="/Father+of+Peace">Father of Peace</a>
|כו | <a href='/This+Will+Be+on+the+Final'>This Will Be on the Final</a>
|כז | <a href='/The+Best+of+Times%2C+The+Worst+of+Times'>The Best of Times, The Worst of Times</a>
|כח | <//The David Psalms> |
|כט | <//Into Pruning Hooks> |
|ל | <a href=/The+Madness+of+King+Saul>The Madness of King Saul</a>
|לא | <a href='/The+Valley+of+the+Shadow+of+Death'>The Valley of the Shadow of Death</a>
|לב | <//Where the Penitent Stand> |
|לג | <//Hair Today, Gone Tomorrow> |
|לד | <a href='/Panacea'>Panacea</a>
|לה | <a href="/No+Good+Deed+Goes+Unpunished">No Good Deed Goes Unpunished</a>
|לו | <a href='/The+Best+of+Times%2C+The+Worst+of+Times'>The Best of Times, The Worst of Times</a>
|לז | <a href='/Aequanimitas'>Aequanimitas</a>
|לח | <a href="/Splitting+Heirs">Splitting Heirs</a>
|לט | <a href=/Baa%2C+He+Said+Sheepishly>Baa, He Said Sheepishly</a>
|מ | <a href=/The+Pause+that+Refreshes>The Pause that Refreshes</a>
|מא | <a href="/Les+Liaisons+Dangereuses/">Les Liaisons Dangereuses</a>
|מב | <//Propaganda Piece> |
|מג | <//Propaganda Piece> |
|מד | <//Battle Royale> |
|מה | <//Silly Love Songs> |
|מו | <//Eschatology> |
|מז | <//Eschatology> |
|מח | <//Propaganda Piece> |
|מט | <//Dumb Animals> |
|נ | <a href="/Quis+Custodiet+Ipsos+Custodes/">Quis Custodiet Ipsos Custodes</a>
|נא | <a href="/Peccavi">Peccavi</a>
|נב | <a href="/Murder+Most+Foul">Murder Most Foul</a>
|נג | <a href='/Real+Haskalah'>Real Haskalah</a>
|נד | <a href="/Ziph-A-Dee-Doo-Dah">Ziph-A-Dee-Doo-Dah</a>
|נה | <a href="/Frenemies">Frenemies</a>
|נו | <a href='/I+Know+Why+the+Caged+Bird+Sings'>I Know Why the Caged Bird Sings</a>
|נז | <a href="/Just+Deserts">Just Deserts</a>
|נח | <a href="/Along+Came+a+Spider">Along Came a Spider</a>
|נט | <a href='/I+Spy'>I Spy</a>
|ס | <a href="/Taken+with+a+Grain+of+Salt">Taken with a Grain of Salt</a>
|סא | <//To the Victor> |
|סב | <a href=/Paved+with+Good+Intentions>Paved with Good Intentions</a>
|סג | <a href="/Just+Deserts">Just Deserts</a>
|סד | <//Mixed Messages> |
|סה | <a href='/Zionism'>Zionism</a>
|סו | <//The Power and the Glory> |
|סז | <//The Power and the Glory> |
|סח | <a href="/Snow+Business">Snow Business</a>
|סט | <//Drowning Sorrow> |
|ע | <//Just Remember This> |
|עא | <//Just Remember This> |
|עב | <a href="/Crowning+Glory">Crowning Glory</a>
|עג | <//Pride Goeth Before a Fall> |
|עד | <//Fear of Abandonment> |
|עה | <//Pride Goeth Before a Fall> |
|עו | <//Pride Goeth Before a Fall> |
|עז | <//Fear of Abandonment> |
|עח | <a href="/Politically+Incorrect">Politically Incorrect</a>
|עט | <a href="/Future+History">Future History</a>
|פ | <//Fear of Abandonment> |
|פא | <//Fear of Abandonment> |
|פב | <a href="/Quis+Custodiet+Ipsos+Custodes/">Quis Custodiet Ipsos Custodes</a>
|פג | <a href="/Future+History">Future History</a>
|פד | <//Propaganda Piece> |
|פה | <//Eschatology> |
|פו | <a href="/Once+Upon+a+Midnight+Dreary">Once Upon a Midnight Dreary</a>
|פז | <//Eschatology> |
|פח | <a href="/A+Cry+in+the+Dark/">A Cry in the Dark</a>
|פט | <a href="/A+Cry+in+the+Dark/">A Cry in the Dark</a>
|צ | <//Three Score and Ten> |
|צא | <//Three Score and Ten> |
|צב | <//One Day at a Time> |
|צג | <//The King and I> |
|צד | <//One Day at a Time> |
|צה | <a href="/Variations+on+a+Theme">Variations on a Theme</a>
|צו | <a href="/AltNeuLeid">AltNeuLeid</a>
|צז | <//The King and I> |
|צח | <a href="/Variations+on+a+Theme">Variations on a Theme</a>
|צט | <//The King and I> |
|ק | <//Gratitude> |
|קא | <//Tying up Loose Ends> |
|קב | <//Battle Royale> |
|קג | <//Looking Back> |
|קד | <a href="/High+Technology">High Technology</a>
|קה | <a href="/Praise+the+L-rd">Praise the L-rd</a>
|קו | <a href="/Browsing+History">Browsing History</a>
|קז | <//Gratitude> |
|קח | <//All’s Well That Ends Well> |
|קט | <//We’ve Seen This Movie Before> |
|קי | <a href=/Don%27t+Worry%2C+Be+Happy>Don't Worry, Be Happy</a>
|קיא | <a href=/Don%27t+Worry%2C+Be+Happy>Don't Worry, Be Happy</a> and <//Imitatio Dei>
|קיב | <a href=/Don%27t+Worry%2C+Be+Happy>Don't Worry, Be Happy</a> and <//Imitatio Dei>
|קיג | <//הלל המצרי> |
|קיד | <//הלל המצרי> |
|קטו | <//הלל המצרי> |
|קטז | <//הלל המצרי> |
|קיז | <//הלל המצרי> |
| קיח | <span dir=ltr><a href=/Give+Thanks+Unto+the+L-rd>Give Thanks Unto the L-rd</a> and <//הלל המצרי></span>
|קיט | <a href=/Let+Me+Count+the+Ways/>Let Me Count the Ways</a>
|קכ | <//Help, I Need Somebody> |
|קכא | <a href="/Old+Wives%E2%80%99+Tales">Old Wives’ Tales</a>
|קכב | <a href='/Zionism'>Zionism</a>
|קכג | <//Help, I Need Somebody> |
|קכד | <//Thank G-d> |
|קכה | <//Thank G-d> |
|קכו | <//Making Aliyah> |
|קכז | <a href=/A+Dream+Deferred/>A Dream Deferred</a>
|קכח | <a href=/A+Dream+Deferred/>A Dream Deferred</a>
|קכט | <//Help, I Need Somebody> |
|קל | <//Help, I Need Somebody> |
|קלא | <//Aren't We Special> |
|קלב | <a href='/Sitting+in+Yeshiva'>Sitting in Yeshiva</a>
|קלג | <//Aren't We Special> |
|קלד | <//Celebrate Good Times> |
|קלה | <//הלל הגדול> |
|קלו | <//הלל הגדול> |
|קלז | <a href="/Don%27t+Immanentize+the+Eschaton">Don't Immanentize the Eschaton</a>
|קלח | <//Coda> |
|קלט | <//The Way of All Flesh> |
|קמ | <//We’ve Seen This Movie Before>|
|קמא | <//Into Pruning Hooks> |
|קמב | <a href="/Just+Deserts">Just Deserts</a>
|קמג | <//Into Pruning Hooks> |
|קמד | <//Sharper than a Serpent’s Tooth> |
|קמה | <a href='/Concerto+for+all+Generations'>Concerto for all Generations</a>
|קמו | <//פסוקי דזמרא> |
|קמז | <//פסוקי דזמרא> |
|קמח | <//פסוקי דזמרא> |
|קמט | <//פסוקי דזמרא> |
|קנ | <//פסוקי דזמרא> |
Home