בס״ד

Kavanot: The Moses Psalms

Thoughts on Tanach and the Davening

One Day at a Time, תהילים צב and צד

The King and I, תהילים צג, צז and צט

Three Score and Ten, תהילים צ and צא

Days of Yore, דברים לב:א-מג