בס״ד

Kavanot: The David Psalms

Thoughts on Tanach and the Davening

mention also כה, כו, כז, לה, לז, קמד עב is just לשלמה