בס״ד

Kavanot: Sefer Tehilim

Thoughts on Tanach and the Davening

אמר ריב״ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול מכולן

פסחים קיז,ב

דוד כתב ספר תהלים ע״י עשרה זקנים: ע״י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע״י משה, ועל ידי הימן, וע״י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח

בבא בתרא יד,ב-טו,א

כמגדל דויד צוארך, בנוי לתלפיות (שיר השירים ד:ד) מהו תלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. עשרה בני אדם אמרו ספר תהילים‎: אדם הראשון, ואברהם, משה, ודוד, ושלמה…רב אמר, אסף, והימן, וידותון, ושלשה בני קרח, ועזרא

שיר השירים רבה ד:ג
PerekClassAttribution (לְ)Instrument (עַל)Other IntroductionHistoryClosing
אאשרי
באשרי
גמזמור לדוד
דלמנצח בנגינות מזמורלדוד
הלמנצח מזמור לדוד אל הנחילות
ולמנצח בנגינות מזמור לדוד השמינית
זלדוד שגיון אשר שר לה׳ על דברי כוש בן ימיני
חלמנצח מזמור לדוד הגתית
טלמנצח מזמור לדוד על מות לבן
י
יאלמנצח לדוד
יבלמנצח מזמור לדוד השמינית
יגלמנצח מזמור לדוד
ידלמנצח לדוד
טומזמור לדוד
טזמכתםלדוד
יזתפלה לדוד
יחלמנצח לדודלעבד ה׳אשר דבר לה׳ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה׳ אותו מכף כל איביו ומיד שאול
יטלמנצח מזמור לדוד
כלמנצח מזמור לדוד
כאלמנצח מזמור לדוד
כבלמנצח מזמור לדוד אילת השחר
כגמזמור לדוד
כדמזמור לדוד
כהלדוד
כולדוד
כזלדוד
כחלדוד
כטמזמור לדוד
למזמור שיר לדוד חנכת הבית
לאלמנצח מזמור לדוד
לבמשכיל לדוד
לג
לדלדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך
להלדוד
לולמנצחלדודלעבד ה׳
לזלדוד
לחמזמור לדוד להזכיר
לטלמנצח מזמור לדוד לידיתון
מלמנצח מזמור לדוד
מאלמנצח מזמור לדוד ברוך ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן
מבלמנצח משכיל לבני קרח
מג
מדלמנצח משכיל לבני קרח
מהלמנצח משכיל שיר לבני קרח ששנים ידידת
מולמנצח שיר לבני קרח עלמות
מזלמנצח מזמור לבני קרח
מחשיר מזמור לבני קרח
מטלמנצח מזמור לבני קרח
נמזמור לאסף
נאלמנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע
נבלמנצח משכיללדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך
נגלמנצח משכיללדוד מחלת
נדלמנצח בנגינות משכיללדוד בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו
נהלמנצח בנגינות משכיללדוד
נולמנצח מכתםלדוד יונת אלם רחקיםבאחז אותו פלשתים בגת
נזלמנצח מכתםלדוד אל תשחתבברחו מפני שאול במערה
נחלמנצח מכתםלדוד אל תשחת
נטלמנצח מכתםלדוד אל תשחתבשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו
סלמנצח מכתםלדוד שושן עדות ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף
סאלמנצחלדוד נגינת
סבלמנצח מזמור לדוד ידותון
סגמזמורלדוד בהיותו במדבר יהודה
סדלמנצח מזמור לדוד
סהלמנצח מזמור שירלדוד
סולמנצח שיר מזמור
סזלמנצח בנגינות מזמור שיר
סחלמנצח מזמור שירלדוד ברוך אלקים
סטלמנצח לדוד שושנים
עלמנצח לדוד להזכיר
עא
עבלשלמה ברוך ה׳ אלקים אלקי ישראל עשה נפלאות לבדו: וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. כלו תפלות דוד בן ישי
עגמזמור לאסף
עדמשכיל לאסף
עהלמנצח מזמור שירלאסף אל תשחת
עולמנצח בנגינות מזמור שירלאסף
עזלמנצח מזמור לאסף ידותון
עחמשכיל לאסף
עטמזמור לאסף
פלמנצח מזמור לאסף אל ששנים עדות
פאלמנצחלאסף הגתית
פבמזמור לאסף
פגשיר מזמור לאסף
פדלמנצח מזמור לבני קרחהגתית
פהלמנצח מזמור לבני קרח
פותפלה לדוד
פזמזמור שיר לבני קרח
פחשיר מזמור/למנצח/משכיללבני קרח/להימן האזרחימחלת לענות
פטמשכיל לאיתן האזרחי ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן
צתפלה למשה איש האלקים
צא
צבמזמור שיר ליום השבת
צג
צד
צה
צו
צז
צחמזמור
צט
קמזמור לתודה
קאמזמור לדוד
קבתפלה לעני כי יעטף ולפני ה׳ ישפך שיחו
קגלדוד
קדהללוי־ה
קההודוהללוי־ה
קוהללוי־ה הודו ברוך ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללוי־ה
קזהודו
קחשיר מזמור לדוד
קטלמנצח מזמור לדוד
קימזמור לדוד
קיאהללוי־ה
קיבהללוי־ה
קיגהללוי־ההללוי־ה
קיד
קטוהללוי־ה
קטזהללוי־ה
קיזהללוי־ה
קיחהודוהודו
קיט
קכשיר המעלות
קכאשיר למעלות
קכבשיר לדוד המעלות
קכגשיר המעלות
קכדשיר לדוד המעלות
קכהשיר המעלות
קכושיר המעלות
קכזשיר לשלמה המעלות
קכחשיר המעלות
קכטשיר המעלות
קלשיר המעלות
קלאשיר לדוד המעלות
קלבשיר המעלות
קלגשיר לדוד המעלות
קלדשיר המעלות
קלההללוי־ההללוי־ה
קלוהודוהודו
קלז
קלחלדוד
קלטלמנצח מזמור לדוד
קמלמנצח מזמור לדוד
קמאמזמור לדוד
קמבמשכיל תפלהלדוד בהיותו במערה
קמגמזמור לדוד
קמדלדוד אשרי
קמהתהלה לדוד
קמוהללוי־ההללוי־ה
קמזהללוי־ההללוי־ה
קמחהללוי־ההללוי־ה
קמטהללוי־ההללוי־ה
קנהללוי־ההללוי־ה

Shiurim

PerekShiur
אSaying ‘Nice Doggie’
בSaying ‘Nice Doggie’
ג
ד
ה
ו
זFly Away Little Bird
ח
טLike a Hole in the Head
יLike a Hole in the Head
יאFly Away Little Bird
יבGreat Responsibility
יגHow Are the Mighty Fallen
ידReal Haskalah
טו
טז
יזThis Will Be on the Final
יח
יטLet Me Count the Ways ש
כLions and Bears, Oh My
כאThere Is Too Much; Let Me Sum Up
כב
כגThe Valley of the Shadow of Death
כדZionism
כה
כו
כזThe Best of Times, The Worst of Times
כח
כט
לThe Madness of King Saul
לאThe Valley of the Shadow of Death
לב
לג
לדPanacea
להNo Good Deed Goes Unpunished
לוThe Best of Times, The Worst of Times
לזAequanimitas
לח
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נQuis Custodiet Ipsos Custodes
נא
נבMurder Most Foul
נגReal Haskalah
נדZiph-A-Dee-Doo-Dah
נה
נוI Know Why the Caged Bird Sings
נזJust Deserts
נחAlong Came a Spider
נטI Spy
סTaken with a Grain of Salt
סא
סבPaved with Good Intentions
סגJust Deserts
סד
סהZionism
סו
סז
סחSnow Business
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עז
עחPolitically Incorrect
עטFuture History
פ
פא
פבQuis Custodiet Ipsos Custodes
פגFuture History
פד
פה
פוOnce Upon a Midnight Dreary
פז
פחA Cry in the Dark
פטA Cry in the Dark
צ
צא
צב
צג
צד
צהVariations on a Theme
צו AltNeuLeid
צז
צחVariations on a Theme
צט
ק
קא
קב
קג
קדHigh Technology
קהPraise the L-rd
קוBrowsing History
קז
קח
קט
קיDon’t Worry, Be Happy
קיאDon’t Worry, Be Happy
קיבDon’t Worry, Be Happy
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיחGive Thanks Unto the L-rd
קיטLet Me Count the Ways
קכ
קכא
קכבZionism
קכג
קכד
קכה
קכו
קכזA Dream Deferred
קכחA Dream Deferred
קכט
קל
קלא
קלבSitting in Yeshiva
קלג
קלד
קלה
קלו
קלז Don’t Immanentize the Eschaton
קלח
קלט
קמ
קמא
קמבJust Deserts
קמג
קמד
קמהConcerto for all Generations
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ