בס״ד

Kavanot: Rock of Ages

Thoughts on Tanach and the Davening


א וידבר דוד לה׳ את דברי השירה הזאת
ביום הציל ה׳ אתו
מכף כל איביו ומכף שאול׃
ב ויאמר;

ה׳ סלעי ומצדתי
ומפלטי לי׃
ג אלקי צורי אחסה בו;
מגני וקרן ישעי
משגבי ומנוסי
משעי מחמס תשעני׃
ד מהלל אקרא ה׳; ומאיבי אושע׃
ה כי אפפני משברי מות; נחלי בליעל יבעתני׃
ו חבלי שאול סבני; קדמני מקשי מות׃
ז בצר לי אקרא ה׳
ואל אלקי אקרא;
וישמע מהיכלו קולי
ושועתי באזניו׃
ח ותגעש (ויתגעש) ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו;
ויתגעשו כי חרה לו׃
ט עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל;
גחלים בערו ממנו׃
י ויט שמים וירד; וערפל תחת רגליו׃
יא וירכב על כרוב ויעף; וירא על כנפי רוח׃
יב וישת חשך סביבתיו סכות;
חשרת מים עבי שחקים׃
יג מנגה נגדו; בערו גחלי אש׃
יד ירעם מן שמים ה׳;
ועליון יתן קולו׃

טו וישלח חצים ויפיצם; ברק ויהמם (ויהם)׃
טז ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל;
בגערת ה׳ מנשמת רוח אפו׃
יז ישלח ממרום יקחני; ימשני ממים רבים׃
יח יצילני מאיבי עז; משנאי כי אמצו ממני׃
יט יקדמני ביום אידי; ויהי ה׳ משען לי׃
כ ויצא למרחב אתי;
יחלצני כי חפץ בי׃
כא יגמלני ה׳ כצדקתי;
כבר ידי ישיב לי׃
כב כי שמרתי דרכי ה׳;
ולא רשעתי מאלקי׃
כג כי כל משפטו לנגדי; וחקתיו לא אסור ממנה׃
כד ואהיה תמים לו; ואשתמרה מעוני׃
כה וישב ה׳ לי כצדקתי; כברי לנגד עיניו׃
כו עם חסיד תתחסד; עם גבור תמים תתמם׃
כז עם נבר תתבר; ועם עקש תתפל׃
כח ואת עם עני תושיע; ועיניך על רמים תשפיל׃
כט כי אתה נירי ה׳; וה׳ יגיה חשכי׃
ל כי בכה ארוץ גדוד; באלקי אדלג שור׃
לא הא־ל תמים דרכו;
אמרת ה׳ צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
לב כי מי אל מבלעדי ה׳; ומי צור מבלעדי אלקינו׃
לג הא־ל מעוזי חיל; ויתר תמים דרכו (דרכי)׃
לד משוה רגליו (רגלי) כאילות; ועל במתי יעמדני׃
לה מלמד ידי למלחמה; ונחת קשת נחושה זרעתי׃
לו ותתן לי מגן ישעך; וענתך תרבני׃
לז תרחיב צעדי תחתני; ולא מעדו קרסלי׃
לח ארדפה איבי ואשמידם; ולא אשוב עד כלותם׃
לט ואכלם ואמחצם ולא יקומון; ויפלו תחת רגלי׃
מ ותזרני חיל למלחמה; תכריע קמי תחתני׃
מא ואיבי תתה לי ערף; משנאי ואצמיתם׃
מב ישעו ואין משיע; אל ה׳ ולא ענם׃
מג ואשחקם כעפר ארץ; כטיט חוצות אדקם ארקעם׃
מד ותפלטני מריבי עמי;
תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃
מה בני נכר יתכחשו לי; לשמוע אזן ישמעו לי׃
מו בני נכר יבלו; ויחגרו ממסגרותם׃
מז חי ה׳ וברוך צורי; וירם אלקי צור ישעי׃
מח האל הנתן נקמת לי; ומריד עמים תחתני׃
מט ומוציאי מאיבי;
ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃
נ על כן אודך ה׳ בגוים; ולשמך אזמר׃
נא מגדיל (מִגְדּוֹל) ישועות מלכו;
ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

שמואל ב פרק כב

א למנצח לעבד ה׳ לדוד;
אשר דבר לה׳ את דברי השירה הזאת
ביום הציל ה׳ אותו
מכף כל איביו ומיד שאול׃
ב ויאמר
ארחמך ה׳ חזקי׃
ג ה׳ סלעי ומצודתי
ומפלטי;
אלי צורי אחסה בו;
מגני וקרן ישעי
משגבי׃

ד מהלל אקרא ה׳; ומן איבי אושע׃
ה אפפוני חבלי מות; ונחלי בליעל יבעתוני׃
ו חבלי שאול סבבוני; קדמוני מוקשי מות׃
ז בצר לי אקרא ה׳
ואל אלקי אשוע;
ישמע מהיכלו קולי;
ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
ח ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו;
ויתגעשו כי חרה לו׃
ט עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל;
גחלים בערו ממנו׃
י ויט שמים וירד; וערפל תחת רגליו׃
יא וירכב על כרוב ויעף; וידא על כנפי רוח׃
יב ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו;
חשכת מים עבי שחקים׃
יג מנגה נגדו; עביו עברו ברד וגחלי אש׃
יד וירעם בשמים ה׳
ועליון יתן קלו;
ברד וגחלי אש׃
טו וישלח חציו ויפיצם; וברקים רב ויהמם׃
טז ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל;
מגערתך ה׳ מנשמת רוח אפך׃
יז ישלח ממרום יקחני; ימשני ממים רבים׃
יח יצילני מאיבי עז; ומשנאי כי אמצו ממני׃
יט יקדמוני ביום אידי; ויהי ה׳ למשען לי׃
כ ויוציאני למרחב;
יחלצני כי חפץ בי׃
כא יגמלני ה׳ כצדקי;
כבר ידי ישיב לי׃
כב כי שמרתי דרכי ה׳;
ולא רשעתי מאלקי׃
כג כי כל משפטיו לנגדי; וחקתיו לא אסיר מני׃
כד ואהי תמים עמו; ואשתמר מעוני׃
כה וישב ה׳ לי כצדקי; כבר ידי לנגד עיניו׃
כו עם חסיד תתחסד; עם גבר תמים תתמם׃
כז עם נבר תתברר; ועם עקש תתפתל׃
כח כי אתה עם עני תושיע; ועינים רמות תשפיל׃
כט כי אתה תאיר נרי; ה׳ אלקי יגיה חשכי׃
ל כי בך ארץ גדוד; ובאלקי אדלג שור׃
לא הא־ל תמים דרכו;
אמרת ה׳ צרופה; מגן הוא לכל החסים בו׃
לב כי מי אלוה מבלעדי ה׳; ומי צור זולתי אלקינו׃
לג הא־ל המאזרני חיל; ויתן תמים דרכי׃
לד משוה רגלי כאילות; ועל במתי יעמידני׃
לה מלמד ידי למלחמה; ונחתה קשת נחושה זרועתי׃
לו ותתן לי מגן ישעך; וימינך תסעדני; וענותך תרבני׃
לז תרחיב צעדי תחתי; ולא מעדו קרסלי׃
לח ארדוף אויבי ואשיגם; ולא אשוב עד כלותם׃
לט אמחצם ולא יכלו קום; יפלו תחת רגלי׃
מ ותאזרני חיל למלחמה; תכריע קמי תחתי׃
מא ואיבי נתתה לי ערף; ומשנאי אצמיתם׃
מב ישועו ואין מושיע; על ה׳ ולא ענם׃
מג ואשחקם כעפר על פני רוח; כטיט חוצות אריקם׃
מד תפלטני מריבי עם;
תשימני לראש גוים; עם לא ידעתי יעבדוני׃
מה לשמע אזן ישמעו לי; בני נכר יכחשו לי׃
מו בני נכר יבלו; ויחרגו ממסגרותיהם׃
מז חי ה׳ וברוך צורי; וירום אלוקי ישעי׃
מח האל הנותן נקמות לי; וידבר עמים תחתי׃
מט מפלטי מאיבי;
אף מן קמי תרוממני; מאיש חמס תצילני׃
נ על כן אודך בגוים ה׳; ולשמך אזמרה׃
נא מַגְדִּל ישועות מלכו;
ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו; עד עולם׃

תהילים פרק יח

See פרשת האזינו תשע״ז for מַגְדִּל