בס״ד

Kavanot: Paved with Good Intentions

Thoughts on Tanach and the Davening

א ויהי אחרי כן וימת מלך בני עמון; וימלך חנון בנו תחתיו׃ ב ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו; ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון׃

שמואל ב פרק י

ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות; ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה׃

שמואל ב ח:ב

א וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם; וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה׃ …ג וילך דוד משם מצפה מואב; ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלקים׃ ד וינחם את פני מלך מואב; וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה׃

ה ויאמר גד הנביא אל דוד לא תשב במצודה לך ובאת לך ארץ יהודה; וילך דוד ויבא יער חרת׃

שמואל א פרק כב

כשהיה דוד בורח מן שאול הלך דוד וכל בית אביו אצל בני מואב אמר להם קבלו בית אבא שנאמר ”וינחם את פני מלך מואב ויאמר ישב נא אבי ואמי“, קבלו אותם, וכיון שיצא דוד עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של דוד ולא נשתייר מהם אלא אחד שנאמר (דברי הימים א כז:יח) ”ליהודה אליהו מאחי דויד“ שלא נשתייר מהם אלא הוא וברח ממלך מואב והלך אצל נחש מלך בני עמון שלח מלך מואב ואמר לנחש שמא בא אצלך אחד מאחי דוד אמר לו לאו ושמרו עד שבא דוד.

ילקוט שמעוני שמואל ב רמז קמז

ג ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים; הלוא בעבור חקר את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך׃ ד ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם; וישלחם׃ ה ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד; ויאמר המלך שבו בירחו עד יצמח זקנכם ושבתם׃

שמואל ב פרק י

halachic discussion about not trusting Amon

א ויעל נחש העמוני ויחן על יביש גלעד; ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך׃ ב ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל עין ימין; ושמתיה חרפה על כל ישראל׃ ג ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל; ואם אין מושיע אתנו ויצאנו אליך׃ ד ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם; וישאו כל העם את קולם ויבכו׃ ה והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה ויאמר שאול מה לעם כי יבכו; ויספרו לו את דברי אנשי יביש׃ ו ותצלח רוח אלהים על שאול בשמעו (כשמעו) את הדברים האלה; ויחר אפו מאד׃ ז ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו; ויפל פחד ה׳ על העם ויצאו כאיש אחד׃ …יא ויהי ממחרת וישם שאול את העם שלשה ראשים ויבאו בתוך המחנה באשמרת הבקר ויכו את עמון עד חם היום; ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו בם שנים יחד׃

שמואל א פרק יא

א למנצח על ידותון מזמור לדוד׃
ב אך אל אלקים דומיה נפשי; ממנו ישועתי׃
ג אך הוא צורי וישועתי; משגבי לא אמוט רבה׃
ד עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם;
כקיר נטוי; גדר הדחויה׃
ה אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב;
בפיו יברכו; ובקרבם יקללו סלה׃
ו אך לאלקים דומי נפשי; כי ממנו תקותי׃
ז אך הוא צורי וישועתי; משגבי לא אמוט׃
ח על אלקים ישעי וכבודי; צור עזי מחסי באלקים׃
ט בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם;
אלקים מחסה לנו סלה׃
י אך הבל בני אדם כזב בני איש;
במאזנים לעלות; המה מהבל יחד׃
יא אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו;
חיל כי ינוב אל תשיתו לב׃
יב אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי; כי עז לאלקים׃
יג ולך אדני חסד; כי אתה תשלם לאיש כמעשהו׃

תהילים פרק סב

זה המזמור אמר על בני עמון שקרעו בגדי עבדי דוד אשר שלח לנחם את חנון מלכם על מיתת אביו שאמרי לו שהם היו מרגלים.

ספורנו, תהילים פרק סב, הקדמה

לא אמוט רבה: דען לך רבת בני עמון שלא אמוט ולא אזדזע בשביל מלחמתך.

ספורנו, תהילים סב:ג

עד אנה תהותתו על איש: אמנם אתם עבדי חנון מלככם עד אנה תשימו הוות ומחשבה רעה בדמיונו.

ספורנו, תהילים סב:ד

כקיר נטוי: אחר שתפלו בידינו עם הדרעזר ותהיו כקיר נטוי.

ספורנו, תהילים סב:ד

ירצו כזב: רצו לומר לו ששלחתי אותם למרגלים שהוא כזב.

ספורנו, תהילים סב:ה