בס״ד

Kavanot: Once Upon a Midnight Dreary

Thoughts on Tanach and the Davening

א ויאמר דוד הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול; ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן׃ ב ולבית שאול עבד ושמו ציבא ויקראו לו אל דוד; ויאמר המלך אליו האתה ציבא ויאמר עבדך׃ ג ויאמר המלך האפס עוד איש לבית שאול ואעשה עמו חסד אלהים; ויאמר ציבא אל המלך עוד בן ליהונתן נכה רגלים׃ ד ויאמר לו המלך איפה הוא; ויאמר ציבא אל המלך הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלו דבר׃ ה וישלח המלך דוד; ויקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלו דבר׃ ו ויבא מפיבשת בן יהונתן בן שאול אל דוד ויפל על פניו וישתחו; ויאמר דוד מפיבשת ויאמר הנה עבדך׃ ז ויאמר לו דוד אל תירא כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשבתי לך את כל שדה שאול אביך; ואתה תאכל לחם על שלחני תמיד׃ ח וישתחו ויאמר מה עבדך; כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני׃ ט ויקרא המלך אל ציבא נער שאול ויאמר אליו; כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדניך׃ י ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך והבאת והיה לבן אדניך לחם ואכלו ומפיבשת בן אדניך יאכל תמיד לחם על שלחני; ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים׃ יא ויאמר ציבא אל המלך ככל אשר יצוה אדני המלך את עבדו כן יעשה עבדך; ומפיבשת אכל על שלחני כאחד מבני המלך׃ יב ולמפיבשת בן קטן ושמו מיכא; וכל מושב בית ציבא עבדים למפיבשת׃ יג ומפיבשת ישב בירושלם כי על שלחן המלך תמיד הוא אכל; והוא פסח שתי רגליו׃

שמואל ב פרק ט

This is based on an amazing shiur by Rabbi Calman Weinreb 10th grade rebbi at Ner Yisrael׃

אמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכין פרנסה. אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו. אמר להם: לכו ופשטו ידיכם בגדוד. מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין, ושואלין באורים ותומים.

ברכות ג,ב

ענין הדבר כי ידוע מה שכתבו חז״ל כשעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל לדוד ”עמך ישראל צריכין פרנסה“. אמר ”פשטו ידיכם בגדוד“. ויש להבין מה ביקשו מדוד בזה באמרם ישראל צריכין פרנסה. אבל כבר מבואר במדרש: ”ואני בעניי הכינותי אלף אלפים דינרי זהב“. וכי יש לעני בישראל אלף אלפים דינרי זהב? אלא כשהרג לגליץ השליכו עליו בנות ישראל כסף וזהב, והוא הפרישן לבנין בהמ״ק. וכשהיה רעב בארץ לא פתח אוצרות לכלכל עניים. ולכך קצף עליו השם ואמר טובה צדקה מבנין בית המקדש. ולכך אתה לא תבנה וגו׳. ונראה כי חכמי ישראל הם שבקשו שיתן לעניים מהכסף וזהכ ההוא, ולכך אמרו לו עמך ישראל צריכין פרנסה ופתח ותן. והוא מיאן לתת וצוה להלחם. וא״כ הרבה מלחמות רשות שנעשו כשביל פרנסת עניים, מה שהיה דוד יכול לתקן בפתחו אוצרות המוכנים לבית ה׳. וזהו פי׳ הפסוק ”דמים הרבה שפכת“ כי לָחַמְתָּ מלחמת רשות ולא היה הצורך כי היה לך לפרנס מן האוצרות ואת קמצת בשלך בצדקה. והעניים היו עטופים ברעב עד עבור ימי מלחמה ובין כך סבלו דוחק ולחץ. ולכך אתה לא תבנה הבית כי נבחר לה׳ צדקה מבנין בית, ולכך אמרתי דרך הלצה ”ואכלתם לחמכם לשובע ונסתי שלום בארץ“ כי כאשר לא היה לעם ישראל פרנסה פשטו ידיהם בגדוד. וז״א ואכלתם לחמכם לשובע שלא יחסר לחמכם א״כ אין צורך למלחמה ונתתי שלום בארץ. אכל נשמע מזה כי יותהר טוב צדקה מבנין כית ה׳.

והנה בעניי הכינותי לבית ה׳ זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה; ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף׃

דברי הימים א כב:יד

נאמר (ואני) [והנה] בעניי הכינותי וגו׳, וכי עני מקדיש כל הככרים הללו של זהב וכסף, אלא ביום שהרג דוד את גלית השליכו עליו בנות ישראל כל הכסף והזהב הזה והקדישו לבית המקדש וכשבא רעב שלש שנים בקשו ממנו ישראל ליתן ולא רצה ליתן להם כלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא קבלת עליך להחיות בו נפשות חייך שאין המקדש נבנה על ידך אלא על ידי שלמה, דכתיב ויהי דבר ה‘ אל נתן לאמר לך ואמרת וגו’ אשר יצא ממעיך הוא יבנה הבית לשמי

ילקוט שמעוני רות רמז תרג

ז ויאמר דויד לשלמה; בנו (בני) אני היה עם לבבי לבנות בית לשם ה׳ אלהי׃ ח ויהי עלי דבר ה׳ לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית; לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני׃

דברי הימים א פרק כב

ד …ויהי דבר ה׳ אל נתן לאמר׃ …ז בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר; למה לא בניתם לי בית ארזים׃ ח ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר ה׳ צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל׃ …יב כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך; והכינתי את ממלכתו׃ יג הוא יבנה בית לשמי; וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃

שמואל ב פרק ז

א ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני ה׳;
ויאמר ה׳ אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים׃ ב ויקרא המלך לגבענים ויאמר אליהם; והגבענים לא מבני ישראל המה כי אם מיתר האמרי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכתם בקנאתו לבני ישראל ויהודה׃ ג ויאמר דוד אל הגבענים מה אעשה לכם; ובמה אכפר וברכו את נחלת ה׳׃ ד ויאמרו לו הגבענים אין לי (לנו) כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש להמית בישראל; ויאמר מה אתם אמרים אעשה לכם׃ ה ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשר דמה לנו; נשמדנו מהתיצב בכל גבל ישראל׃ ו ינתן (יותן ) לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה׳ בגבעת שאול בחיר ה׳;
ויאמר המלך אני אתן׃ ז ויחמל המלך על מפיבשת בן יהונתן בן שאול; על שבעת ה׳ אשר בינתם בין דוד ובין יהונתן בן שאול׃ ח ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמני ואת מפבשת; ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן ברזלי המחלתי׃ ט ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני ה׳ ויפלו שבעתים (שבעתם) יחד; והם (והמה) המתו בימי קציר בראשנים תחלת (בתחלת) קציר שערים׃ י ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר עד נתך מים עליהם מן השמים; ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם ואת חית השדה לילה׃ יא ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגש שאול׃ יב וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יביש גלעד אשר גנבו אתם מרחב בית שן אשר תלום (תלאום) שם הפלשתים (שמה פלשתים) ביום הכות פלשתים את שאול בגלבע׃ יג ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו; ויאספו את עצמות המוקעים׃ יד ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר צוה המלך; ויעתר אלקים לארץ אחרי כן׃

שמואל ב פרק כא

ר‘ פנחס אומר (שלש שנים) [אחרי שנה] שנהרג שאול ובניו בא רעב בימי דוד שלשה שנים שנה אחר שנה, שנ’ ויהי רעב בימי דוד שלש שנים

The bracketed text is in the hebrewbooks.com edition, which makes more sense to me.

פרקי דרבי אליעזר (היגר) — “חורב” פרק יז

”ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה“. שנה ראשונה אמר להם שמא עובדי (עבודת כוכבים) [עבודה זרה] יש בכם דכתיב (דברים יא) ”ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגו׳“? בדקו ולא מצאו. שניה אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם דכתיב (ירמיהו ג) ”וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה היה לך וגו׳“? בדקו ולא מצאו. שלישית אמר להם שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין דכתיב (משלי כה) ”נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר“? בדקו ולא מצאו. אמר אין הדבר תלוי אלא בי.

יבמות עח,ב

ויבקש דוד את פני ה׳ מאי היא? אמר ריש לקיש ששאל באורים ותומים.

יבמות עח,ב

אל שאול: על עון שאול שנקבר פתאום בהחבא שגנבוהו אנשי יבש גלעד וקברוהו ולא נספד לפי כבודו.

רש״י, שמואל ב כא:א

ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים; וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע׃ ט ויכרתו את ראשו ויפשטו את כליו; וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם׃ י וישימו את כליו בית עשתרות; ואת גויתו תקעו בחומת בית שן׃ יא וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול׃ יב ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן; ויבאו יבשה וישרפו אתם שם׃ יג ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה; ויצמו שבעת ימים

שמואל א פרק לא

כו ויעש להם כן; ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום׃ כז ויתנם יהושע ביום ההוא חטבי עצים ושאבי מים לעדה; ולמזבח ה׳ עד היום הזה אל המקום אשר יבחר׃

יהושוע פרק ט

על אשר המית את הגבעונים: כשהרג נוב עיר הכהנים המית מהם ז' שני חוטבי עצים ושני שואבי מים ושמש וחזן וסופר כך מפורש בגמרא ירושלמית בסנהדרין, ורבותינו אמרו מתוך שהרג את הכהנים שהיו מספיקין להם מזון העלה עליו הכתוב כאלו המיתם.

רש״י, שמואל ב כא:א

ואני אומר כי אחרי נהרגו הגבעונים אשר נמצאו אז בעיר נוב, שעז״א אשר המית את הגבעונים, שפך שאול כאש חמתו גם על יתר הגבעונים הנמצאים בערי ישראל, וצוה לכלותם או לגרשם מן הארץ, אחרי שחשב עליהם כי ידם עם הכהנים המורדים, כי הם משרתי המזבח וכהני ה׳. והגם שנשבע להם יהושע להחיותם, חשב כי הם הפרו ברית במה שמרדו במלך…ועז״א ויבקש שאול להכותם בקנאתו לבני ישראל ויהודה. והגם שלא קמה עצתו, בכ״ז כבר נתנו להפקר, ועשו בם איש הישר בעיניו, והיו לבז ואין מציל, גולים ומגורשים, שעז״א ואשר דמה לנו ונשמדנו מהתיצב בכל גבול ישראל…וגם עת שמלך דוד לא שמו על לבם לתקן העוות הזה…וע״כ חרה אף ה׳ בעמו בימי דוד.

מלבי״ם, שמואל ב כא:א

רבי הונא ורבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק עיקר אוותנטיא [peak of the famine] שלו לא היה ראוי להיות בימי דוד אלא בימי שאול, אלא על ידי שהיה שאול גרופית של שקמה [of weak character; lit. shoot of a sycamore] גלגלו הקדוש ברוך הוא והביאו בימי דוד. מתלא אמרין, שילו חטא ויוחנא משתלמא [the proverb is, Shiloh sinned and Yohana paid"]…אמר רבי חייא רבה משל לזגג [glazier] שהיה בידו קופה מליאה כוסות ודייטרוטין [crystal], בשעה שהיה מבקש לתלות את קופתו היה מביא יתד ותקעה ונתלה בה ואחר כך היה תולה קופתו, לפיכך לא באו בימי בני אדם שפופים אלא בימי בני אדם גבורים שהן יכולין לעמוד בהן.

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כה סימן ג

יט ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד; והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה׃ כ ותאהב מיכל בת שאול את דוד; ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו׃

שמואל א פרק יח

בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל: וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה לו אלא מירב ילדה ומיכל גדלה לפיכך נקרא על שמה והמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו כאלו ילדו ונקרא על שמו

רש״י, שמואל ב כא:ח

ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים? אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן…נתינים, ניקרינהו ונפייסינהו. (שמואל ב כא) ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה׳ ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש וגו׳ יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה׳ וגו׳. מיפייס ולא פייסינהו…והא כתיב (דברים כד) לא יומתו אבות על בנים וגו׳? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא…שהיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם! ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו—ומה בני מלכים כך בני הדיוטות על אחת כמה וכמה, ומה גרים גרורים כך ישראל על אחת כמה וכמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף.

יבמות עח,ב-עט,א

לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני: לוי ורבי יצחק. חד אמר: כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך. ואידך: כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה. ולא עוד: אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי, ואומר לו: מפיבשת רבי! יפה דנתי, יפה חייבתי? יפה זכיתי? יפה טהרתי? יפה טמאתי? ולא בושתי…

ודוד מי קרי לנפשיה חסיד? והכתיב ”לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים“ ותנא משמיה דרבי יוסי: למה נקוד על לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו! - שמא יגרום החטא; כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, כתיב: והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב: ויירא יעקב מאד! אמר: שמא יגרום החטא.

ברכות ד,א

א תפלה לדוד;
הטה ה׳ אזנך ענני כי עני ואביון אני׃
ב שמרה נפשי כי חסיד אני;
הושע עבדך אתה אלקי הבוטח אליך׃
ג חנני א־דני; כי אליך אקרא כל היום׃
ד שמח נפש עבדך; כי אליך א־דני נפשי אשא׃
ה כי אתה א־דני טוב וסלח; ורב חסד לכל קראיך׃
ו האזינה ה׳ תפלתי; והקשיבה בקול תחנונותי׃
ז ביום צרתי אקראך; כי תענני׃
ח אין כמוך באלקים א־דני; ואין כמעשיך׃
ט כל גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך א־דני; ויכבדו לשמך׃
י כי גדול אתה ועשה נפלאות; אתה אלקים לבדך׃
יא הורני ה׳ דרכך אהלך באמתך;
יחד לבבי ליראה שמך׃
יב אודך א־דני אלקי בכל לבבי; ואכבדה שמך לעולם׃
יג כי חסדך גדול עלי; והצלת נפשי משאול תחתיה׃
יד אלקים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי;
ולא שמוך לנגדם׃
טו ואתה א־דני אל רחום וחנון; ארך אפים ורב חסד ואמת׃
טז פנה אלי וחנני; תנה עזך לעבדך; והושיעה לבן אמתך׃
יז עשה עמי אות לטובה;
ויראו שנאי ויבשו כי אתה ה׳ עזרתני ונחמתני׃

תהילים פרק פו

ושאלו להבעש״ט ז״ל הא דילתא בחולין קט,א: כל מה דאסר שרי כנגדו…באיזה אופן מותר כפירה? והשיב בצדקה לא תאמר לעני שיהיה לו בטחון ובודאי יעזור לו ה׳; רק תהיה כופר באותו שעה, ותעשה לו כל מה שבידך…

פרדס יוסף, תרומה כה