בס״ד

Kavanot: Let Me Count the Ways ת

Thoughts on Tanach and the Davening

קסט תקרב רנתי לפניך ה׳; כדברך הבינני׃
קע תבוא תחנתי לפניך; כאמרתך הצילני׃
קעא תבענה שפתי תהלה; כי תלמדני חקיך׃
קעב תען לשוני אמרתך; כי כל מצותיך צדק׃
קעג תהי ידך לעזרני; כי פקודיך בחרתי׃
קעד תאבתי לישועתך ה׳; ותורתך שעשעי׃
קעה תחי נפשי ותהללך; ומשפטך יעזרני׃
קעו תעיתי כשה אבד בקש עבדך;
כי מצותיך לא שכחתי׃

תהילים פרק קיט