בס״ד

Kavanot: הלל הגדול

Thoughts on Tanach and the Davening

א הללויה;
הללו את שם ה׳; הללו עבדי ה׳׃
ב שעמדים בבית ה׳ בחצרות בית אלקינו׃
ג הללו יה כי טוב ה׳; זמרו לשמו כי נעים׃
ד כי יעקב בחר לו יה; ישראל לסגלתו׃
ה כי אני ידעתי כי גדול ה׳; ואדנינו מכל אלהים׃
ו כל אשר חפץ ה׳ עשה;
בשמים ובארץ בימים וכל תהמות׃
ז מעלה נשאים מקצה הארץ;
ברקים למטר עשה; מוצא רוח מאוצרותיו׃
ח שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה׃
ט שלח אותת ומפתים בתוככי מצרים; בפרעה ובכל עבדיו׃
י שהכה גוים רבים; והרג מלכים עצומים׃
יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן; ולכל ממלכות כנען׃
יב ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃
יג ה׳ שמך לעולם; ה׳ זכרך לדר ודר׃
יד כי ידין ה׳ עמו; ועל עבדיו יתנחם׃
טו עצבי הגוים כסף וזהב; מעשה ידי אדם׃
טז פה להם ולא ידברו; עינים להם ולא יראו׃
יז אזנים להם ולא יאזינו; אף אין יש רוח בפיהם׃
יח כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
יט בית ישראל ברכו את ה׳; בית אהרן ברכו את ה׳׃
כ בית הלוי ברכו את ה׳; יראי ה׳ ברכו את ה׳׃
כא ברוך ה׳ מציון שכן ירושלם;
הללויה׃

תהילים פרק קלה

א הודו לה׳ כי טוב; כי לעולם חסדו׃
ב הודו לאלקי האלהים; כי לעולם חסדו׃
ג הודו לאדני האדנים; כי לעולם חסדו׃
ד לעשה נפלאות גדלות לבדו; כי לעולם חסדו׃
ה לעשה השמים בתבונה; כי לעולם חסדו׃
ו לרקע הארץ על המים; כי לעולם חסדו׃
ז לעשה אורים גדלים; כי לעולם חסדו׃
ח את השמש לממשלת ביום; כי לעולם חסדו׃
ט את הירח וכוכבים לממשלות בלילה; כי לעולם חסדו׃
י למכה מצרים בבכוריהם; כי לעולם חסדו׃
יא ויוצא ישראל מתוכם; כי לעולם חסדו׃
יב ביד חזקה ובזרוע נטויה; כי לעולם חסדו׃
יג לגזר ים סוף לגזרים; כי לעולם חסדו׃
יד והעביר ישראל בתוכו; כי לעולם חסדו׃
טו ונער פרעה וחילו בים סוף; כי לעולם חסדו׃
טז למוליך עמו במדבר; כי לעולם חסדו׃
יז למכה מלכים גדלים; כי לעולם חסדו׃
יח ויהרג מלכים אדירים; כי לעולם חסדו׃
יט לסיחון מלך האמרי; כי לעולם חסדו׃
כ ולעוג מלך הבשן; כי לעולם חסדו׃
כא ונתן ארצם לנחלה; כי לעולם חסדו׃
כב נחלה לישראל עבדו; כי לעולם חסדו׃
כג שבשפלנו זכר לנו; כי לעולם חסדו׃
כד ויפרקנו מצרינו; כי לעולם חסדו׃
כה נתן לחם לכל בשר; כי לעולם חסדו׃
כו הודו לא־ל השמים; כי לעולם חסדו׃

תהילים פרק קלו